ALGEMENE VOORWAARDEN 2017-01-30T20:57:35+00:00

Algemene voorwaarden

Hoofdstuk 1: ALGEMEEN

1. Definities

 • 1.1 INSPRAAK!: INSPRAAK! is de handelsnaam van XHIBY VOF. gevestigd te Amsterdam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65207513.
 • 1.2 INSPRAAK! Platform: de INSPRAAK! website, de INSPRAAK! app.
 • 1.3 Gebruiker: een ieder die gebruik maakt van het INSPRAAK! Platform, waaronder politici en burgers.
 • 1.4 Afnemer: een ieder die de INSPRAAK! app afneemt, (lokale) politicien/of een politieke partij.
 • 1.5 Persoonsgegevens: door de Gebruiker van het INSPRAAK! Platform te verstrekken gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn waaronder, maar niet beperkt tot, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
 • 1.6 Content: alle data, waaronder ideeënbus, op het INSPRAAK! Platform.

2. Toepasselijkheid

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot, en het gebruik van het INSPRAAK! Platform.
 • 2.2 De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarde voor de gebruiker.

3. Het INSPRAAK! Platform

 • 3.1 Alle informatie op het INSPRAAK! Platform met betrekking tot de content is afkomstig van de Afnemer van de app. De Afnemer is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de content c.q. de verstrekte informatie, alsmede voor de conformiteit van de desbetreffende content.
 • 3.2 INSPRAAK! zorgt uitsluitend voor de technische middelen en stelt het INSPRAAK! Platform uitsluitend ter beschikking om de dialoog tussen politiek en burger mogelijk te maken. INSPRAAK! geeft geen garantie (expliciet noch impliciet) voor de volledigheid en juistheid van de informatie op het INSPRAAK! Platform.
 • 3.3 INSPRAAK! is gerechtigd een financiële vergoeding te vragen voor het gebruik van haar Diensten. De kosten zullen via haar Website met de Afnemers worden gecommuniceerd, dan wel schriftelijk overeen worden gekomen, evenals de wijze waarop betaling dient plaats te vinden.
 • 3.4 Het is niet toegestaan het INSPRAAK! Platform of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (Content van) het INSPRAAK! Platform, anders dan conform het doel van het INSPRAAK! Platform. Dit houdt onder meer in dat het niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van INSPRAAK!, een substantieel gedeelte van de inhoud van de Content op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de Content herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
 • 3.5 INSPRAAK! garandeert niet dat het INSPRAAK! Platform ononderbroken en/of zonder vertraging beschikbaar zal zijn. INSPRAAK! kan niet garanderen dat het INSPRAAK! Platform beschikbaar is wanneer een Gebruiker gebruikt maakt van een oudere versie van Internet Explorer dan versie 9 of een mobiel besturingssysteem ouder dan Android 2.3, iOS 6 of Windows 7.5.

4. Intellectuele eigendom

 • 4.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot INSPRAAK!, het INSPRAAK! Platform, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto´s , beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken, domeinnamen, berusten bij INSPRAAK! respectievelijk haar licentiegevers op het INSPRAAK! Platform.
 • 4.2 INSPRAAK! is niet aansprakelijk voor de inhoud van de content van de Afnemer noch voor de schending van (intellectuele eigendoms)rechten van derden door plaatsing van de content op het INSPRAAK! Platform.
 • 4.3 Het is derden verboden om de Content te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen aan derden, behoudens het downloaden en bekijken van de Content voor eigen gebruik.
 • 4.4 Bescherming van het idee en het werk INSPRAAK! zijn geregistreerd bij Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

5. Persoonsgegevens

 • 5.1 Het gebruik van Persoonsgegevens die door Gebruikers via het INSPRAAK! Platform openbaar zijn gemaakt, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het opgeven van ideeën voor de ideeënbus. iLost zal deze Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken overeenkomstig haar privacy policy.
 • 5.2 Het is de Gebruiker onder geen beding toegestaan Persoonsgegevens te verwerken voor enig ander doel als genoemd in artikel 7.1, hetgeen onder meer inhoudt, maar niet daartoe beperkt is, dat het verboden is: een Afnemer (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, althans e-mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op de inhoud van de Afnemer, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard; een Afnemer (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin commerciële producten of diensten worden aangeboden, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op de inhoud van de Afnemer; e-mailadressen van Afnemers te verzamelen.

6. Aansprakelijkheid

 • 6.1 INSPRAAK! sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook en op welke wijze dan ook ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van het INSPRAAK! Platform. Door het gebruikmaken van het INSPRAAK! Platform stemt de Gebruiker ermee in dat INSPRAAK! geen aansprakelijkheid treft voor enige vorm van schade, waaronder begrepen directe-, indirecte- en gevolgschade, voortvloeiend uit het gebruik van het INSPRAAK! Platform.
 • 6.2 INSPRAAK! is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit: handelingen door derden verricht.
 • 6.3 Voorgaande bepalingen betreffende aansprakelijkheid van INSPRAAK! zijn slechts van toepassing voor zover de veroorzaakte schade niet is veroorzaakt door grove schuld of opzet van INSPRAAK!.

7. Vrijwaring

 • 7.1 Afnemer vrijwaart INSPRAAK! voor alle aanspraken van derden in verband met de content, plaatsing, inhoud en gegevens die door Afnemer op het INSPRAAK! Platform worden geplaatst c.q. verstrekt.

8. Uitsluiting

 • 8.1 INSPRAAK! behoudt zich het recht voor om een Afnemer uit te sluiten van elk gebruik van het INSPRAAK! Platform indien op enige wijze in strijd wordt gehandeld met een tussen INSPRAAK! en een Afnemer gesloten overeenkomst, de wet, openbare orde, goede zeden en onderhavige algemene voorwaarden, dit onverminderd het recht van INSPRAAK! om nadere rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.
 • 8.2 Het staat INSPRAAK! vrij een Afnemer uit te sluiten van het gebruik van he tINSPRAAK! Platform indien een Afnemer commerciële uitingen plaatst op het INSPRAAK! Platform, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van INSPRAAK!.

9. Ideeën plaatsen op INSPRAAK! Platform

 • 9.1 Gebruikers van het INSPRAAK! Platform worden in de gelegenheid gesteld om op het INSPRAAK! Platform ideeën te plaatsen met betrekking tot de Ideeënbus van de Afnemer.
 • 9.2 Bij misbruik van het INSPRAAK! Platform en het onrechtmatig handelen (waaronder het gebruik van beledigende taal) door Gebruiker met betrekking tot het plaatsen van reacties, kan INSPRAAK! per direct het idee verwijderen en/of de Gebruiker de toegang tot het INSPRAAK! Platform ontzeggen.

10. Verwijzingen

 • 10.1 Het INSPRAAK! Platform bevat mogelijkerwijs hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van INSPRAAK! liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie voor de Gebruiker en worden niet door INSPRAAK! gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Indien er op deze websites links zijn aangebracht waarvan bestanden van welke inhoud dan ook gedownload kunnen worden, geschiedt zulks downloaden geheel voor risico van de Gebruiker. De link houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. Voor schade aan het systeem van Gebruiker en daaraan gerelateerde schade ten gevolge van dit downloaden draagt INSPRAAK! geen enkele aansprakelijkheid noch is INSPRAAK! op enigerlei wijze verantwoordelijkheid voor de inhoud van die webpagina’s.

11. Beveiliging

 • 11.1 INSPRAAK! spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. INSPRAAK! geeft geen garantie over de nauwkeurigheid van de Content, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de Content die wordt aangeboden.

12. Overmacht

 • 12.1 INSPRAAK! is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke, van de wil van INSPRAAK!, onafhankelijke omstandigheid, waardoor het nakomen van verplichtingen door INSPRAAK! jegens derden geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van INSPRAAK! kan worden verlangd.

13. Diversen

 • 13.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. De vervallen bepaling wordt vervangen door een bepaling die naar aard en strekking het meest gereed is de vervallen bepaling te vervangen.
 • 13.2 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.
 • 13.3 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door INSPRAAK! worden gewijzigd en kunnen worden geraadpleegd via het INSPRAAK! Platform. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat zij op het INSPRAAK! Platform zijn gepubliceerd.