PRIVACY POLICY 2017-01-30T21:00:05+00:00

Algemeen

De gegevens die door Gebruiker worden verstrekt bij gebruikmaking van de diensten worden door INSPRAAK! vastgelegd en verwerkt. Alle persoonsgegevens worden met vertrouwelijkheid behandeld en INSPRAAK! staat bij de Autoriteit Persoonsgegevens geregistreerd in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens en gegevensverwerking

Ten einde de dienst te kunnen uitvoeren, zijn enkele persoonsgegevens van de Gebruiker nodig. Bij het bezoeken van de website worden IP-adres en user-agent uitgelezen en bij gebruikmaking van de geboden dienstverlening door INSPRAAK! kunnen naam, e-mailadres en optioneel een telefoonnummer en aflever-adres worden ingevoerd en opgeslagen. Ingevoerde persoonsgegevens dienen volledig, juist en actueel te zijn. In sommige gevallen geeft INSPRAAK! deze gegevens gecontroleerd door aan derden.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die gebruikers verstrekken gedurende het registratie (ideeënbus) of bestelproces (abonnementen) worden door INSPRAAK! verwerkt met een of meer van onderstaande doeleinden:

 • Mogelijk maken van communicatie;
 • Verifiëren van eigendom;
 • Mogelijk maken van logistieke afhandeling;
 • Verlenen van klantenservice/support;
 • Monitoren van de technische infrastructuur en analyse van gebruik van de app;
 • Mogelijk maken van betalingen;
 • Het voldoen aan de op INSPRAAK! van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

INSPRAAK! stelt, uitgezonderd op grond van wettelijke verplichtingen, geen gegevens van gebruikers ter beschikking aan derden, behoudens aan partijen die door INSPRAAK! worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening, te weten:

 • Politieke partijen bij terugkoppeling
 • Nieuwsbrief van de politieke partij / politicus

Indien gebruiker zich inschrijft voor de nieuwsbrief kan de Politicus informatie en aanverwante zaken verstrekken aan de gebruiker. Het e-mailadres van Gebruiker wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee Gebruiker zich kan afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Beveiliging gegevens

INSPRAAK! respecteert de privacy van haar Gebruikers en draagt er de grootst mogelijke zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld. De database van INSPRAAK! is uitsluitend, en voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is, toegankelijk voor medewerkers van INSPRAAK!. Bovendien heeft INSPRAAK! de verwerking van deze persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. INSPRAAK! spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Dit betekent dat INSPRAAK! in ieder geval gebruik maakt van:

 • Logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • Automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens;
 • Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
 • Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • Steekproefsgewijze controle op naleving beleid;
 • Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • Een beveiligd intern netwerk;
 • Snelle correctie van onjuistheden in de persoonlijke gegevens.
 • Geheimhouding

De personen die handelen onder het gezag van iLost B.V. en toegang hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

Gebruiker heeft het recht de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen wanneer de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met de wet worden verwerkt. Gebruiker dient dit schriftelijk of per email kenbaar te maken. Adressen hiervoor staan op de contactpagina.

Cookie beleid

Om te zorgen dat de app van INSPRAAK! goed werkt wordt gebruik gemaakt van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein stukje data dat door een webserver wordt opgeslagen door de browser. De in het cookie opgeslagen gebruikersinformatie maakt het mogelijk de interactie tussen de website en de browser in kaart te brengen. Hierbij kan gedacht worden aan het vaststellen van authenticatie, het registreren van het klikgedrag en het analyseren van de navigatie binnen de website van INSPRAAK!, onder meer ter voorkoming van fraude en ter verbetering van dienst.

INSPRAAK! maakt gebruik van de volgende cookies:

Welke partij plaatst de cookies? Wat is het doel van het plaatsen van de cookies Hoe lang blijven de cookies geplaatst/bewaard?
INSPRAAK! Zendesk Plaatst cookies welke wij noodzakelijk achten om de beste service te kunnen leveren. Zoals het bijhouden van de geselecteerde taal van de gebruiker. Max. 2 jaar
Google Cookie wordt geplaatst om inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoeker bij het bezoeken van de website en rapportages te kunnen maken over hoe bezoekers de website gebruiken. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op deze website en op andere door deze website gebruikte kanalen verbeterd. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Conform de implementatie van Richtlijn 95/46/EG is met Google is een bewerkersovereenkomst gesloten. Er worden geen gegevens gedeeld met andere producten of diensten. Max. 2 jaar
Facebook
Twitter Cookies worden geplaatst na het klikken op de social bookmarking knoppen. Wij hebben geen controle op wat deze (derde) partijen daarmee doen. Max. 2 jaar
Mixpanel
Hotjar
Optimizely* Cookies worden geplaatst om gedrag van onze bezoekers/gebruikers te kunnen analyseren. Max. 2 jaar
(*Max. 10 jaar)
Cookie-instellingen in de browser

Gebruiker kan zelf de cookie-instelling van de browser aanpassen om bepaalde cookies te weigeren of juist te accepteren. Indien instellingen van de browser zodanig zijn dat bepaalde cookies niet worden geaccepteerd, kan het zo zijn dat sommige functionaliteiten van de website van INSPRAAK! niet meer (optimaal) functioneren.

Toepasselijk recht

Op deze Privacy Policy is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Privacy Policy zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijziging van deze Privacy Policy

INSPRAAK! behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Gebruiker wordt geadviseerd deze Privacy Policy geregeld te raadplegen.

Contact

Alle opmerkingen, vragen en klachten en/of verzoeken met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens en deze Privacy Policy zijn welkom en kunnen worden gericht aan: INSPRAAK!, vertel@inspraak.eu

INSPRAAK! valt onder XHIBY VOF en XHIBY is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65207513. Het BTW-nummer van XHIBY VOF is NL 8516.221.12.B01.